วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกรทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดศีสะเกษ ประจำปี 2557

วันที่ (24 ม.ค.57) ณ สนามกีฬาศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ฯขึ้น โดยมี นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที และพนักงาน ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะเจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพ่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในแต่ละหน่วยงานกระทรวง พม.ในจังหวัด เสริมสร้างความสามัคคี กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในการทำกิจรรมร่วมกัน เสริมสร้างให้ข้าราชการา เจ้าหน้าที่ ในสังกัด พม. มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ รู้ชน รู้อภัย เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และสนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อพัฒนาองค์การ พม. ในจังหวัด เป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรความรู้

สำหรับการดำเนินโครงการกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ฯ ในครั้งนี้ มีข้าราชการ เจ้าหน้าทีในหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ, ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคระวันออกเฉียงเหนือจังหวัด ศรีสะเกษ, ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ, สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่, ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 54 จังหวัดศรีสะเกษ, สำนักงานเคหะชุมชนศรีสะเกษ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ชาย – หญิง, แชร์บอล ชาย – หญิง, วอลเล่ย์บอลผสม กีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย ปิดตาตีหม้อ เกาอี้ดนตรี ซักเย่อ วิ่งผลัดกระสอบ และกินวิบาก
                ฉัตรชัย พรหมมาศ/ข่าว/ภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น