วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จ.สุรินทร์มอบประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2556

นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2556  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งกิจกรรมชนะเลิศระดับจังหวัดจะได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  และโล่รางวัลสิงห์ทอง จำนวน 4  ประเภท  ดังนี้

1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด  รังโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี

2 ) ผู้นำอาสาพัฒนาชุชนดีเด่น  ชายและหญิงระดับจังหวัด  รับโล่รางวัลสิงห์ทอง

3 ) กลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด  รับโล่รางวัลสิงห์ทอง

4 ) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ดีเด่น  ระดับจังหวัด  รับโล่รางวัลสิงห์ทอง


โดยที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณในระดับจังหวัดด้วย  ซึ่งผลการคัดสรรของคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 เป็นดังนี้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด

ชนะเลิศ  บ้านบะ  หมู่ที่ 1  ตำบลบะ  อำเภอท่าตูม

รองชนะเลิศอันดับ 1  บ้านตระแบก  หมู่ที่ 6  ตําบลโชกเหนือ  อําเภอลำดวน

รองชนะเลิศอันดับ 2  บ้านเกาะ  หมู่ที่ 3 ตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค ์

 ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น ชายและหญิง  ระดับจังหวัด ได้แก่

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชาย

ชนะเลิศ  นายสมหมาย สุขสำโรง  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตําบลบะ  อําเภอท่าตูม

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอดุลย์ โพธิ์งาม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตําบลโชกเหนือ  อำเภอลำดวน

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสมยศ  ดวงพร  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตําบลแจนแวน  อำเภอศรีณรงค์

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หญิง

ชนะเลิศ  นางลําไย ชาญศรี  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตําบลบะ อําเภอท่าตูม

รองชนะเลิศอันดับ  1 นางจันทราภา ใกล้สุข  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตําบลโชกเหนือ  อำเภอลำดวน

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางประกาศิต  เดือนขาว ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตําบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์

ประเภทกลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน  ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่

ชนะเลิศ  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบะ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม

รองชนะเลิศอันดับ 1 กองทุนหมู่บ้านบ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตําบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์

รองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มแปรรูปไก่อินทรีย์  หมู่ที่ 6  ตําบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน

ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล  ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่

ชนะเลิศ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลโชกเหนือ  อําเภอลำดวน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลบะ   อําเภอท่าตูม

รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตําบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์
สมทรง  เผือกผล  ส.ปชส.สุรินทร์ / ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น