วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวชต้นพะยูงใหญ่อายุกว่า 200 ปีและปลูกป่าชุมชนน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ตามโครงการ80 พรรษา 800 ล้านกล้ามหาราชินี

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอำเภอศรีสมเด็จ จัดพิธีบวชต้ นพะยูงใหญ่เพื่ออนุรักษ์ทรั พยากรป่าไม้ของชุมชน และ ปลูกป่าชุมชนน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็ จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิ นีนาถ ตามโครงการ 80 พรรษา 800 ล้านกล้ามหาราชินี

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 24 กันยายน 2556 นายพิบูลย์   แพนพา นายอำเภอศรีสมเด็จ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  ประชาชนชาวอำเภอศรี สมเด็จร่วมกันประกอบพิธี บวงสรวงเทพาอารักษ์ และบวชต้นพะยูงใหญ่ ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้ นประมาณ  80 เซนติเมตร สูงประมาณ 20 เมตร  ที่ดอนปู่ตา บ้านดอนทราย หมู่ที่ 2  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีประชาชนร่วมพีธีเป็นจำนวนมาก

นายพิบูลย์ แพนพา นายอำเภอศรีสมเด็จ  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เนื่ องจากปัจจุบันป่าไม้ถู กทำลายลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้พะยูงซึ่ งเป็นหนึ่งในไม้มงคล เป็นต้นไม้ที่ห้ามตัดตามกฎหมายกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีการลักลอบตัดไปขายอย่ างต่อเนื่อง และต้นพะยูงต้นนี้มีขนาดใหญ่อายุ นับ 200 ปี เป็นต้นไม้มงคลของอำเภอศรีสมเด็ จ จึงได้พร้อมใจกันสร้างจิตสำนึ กในการหวงแหน และรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู ่ ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป โดยการบวชต้นพะยูง พร้อมร่วมกันปลูกต้นพะยูงในบริ เวณดอนปู่ตา เพื่อน้อมถวายแด่สมเด็ จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิ นินาถ ตามโครงการ80 พรรษา 800 ล้านกล้ามหาราชินี ซึ่งชาวอำเภอศรีสมเด็จมี ความสามัคคีกัน ร่วมกันเพาะกล้าต้นพยุงและต้นมะค่าเพื่อปลูกในพื้ นที่ต่างๆใกล้จะครบ 200 ล้านกล้าแล้วคมกฤช  พวงศรีเคน  ข่าว/ภาพ
กมลพร  คำนึง  บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด  043-527117 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น