วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการภาครัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นสัมมนาเรื่อแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐแก่เจ้าหน้าที่

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอแก่นจัดการฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรายรับจ่ายของโครงการที่มีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น มีเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง หรือผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าส่วนโยธา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 225 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวม 675 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่มีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหว ระเบียบข้อกฎหมาย นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของทางราชการให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
ส.ปชส.ขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น